วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

เมื่อกล่าวถึงคำว่า "เทคโนโลยี" โดยทั่วไปมักคำนึงถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่แปลกใหม่ ทันสมัย สลับซับซ้อนไปด้วยเครื่องยนต์กลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ราคาค่อนข้างสูง ทำให้เข้าใจว่าเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้ แต่แท้จริงแล้ว คำว่า เทคโนโลยี หมายถึง การนำเอาขบวนการ วิธีการ และแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ประยุกต์ใช้อย่างมีระบบ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากวิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ข้าพเจ้าได้ความรู้ดังนี้

1. ได้รู้จักการสร้างปล็อคของตัวเอง

2. เข้าใจการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่าเดิม

3. ได้เรียนรู้จักการระบบคอมพิวเตอร์

4. ได้รู้จักวิธีใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

5. ได้รู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละด้าน

6. ได้รู้ถึงประวัติของอินเตอร์เน็ตว่ามีความเป็นมาอย่างไร

7. ได้รู้หลักวิธีการ Search ในเว็บไซด์ต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น